Vragen? Neem contact op met Ooms Makelaars.

Scheepmakersstraat 3 - 5, 3334 KG, Zwijndrecht

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een, recentelijk gerenoveerde, kantoorruimte in een representatief en functioneel logistiek bedrijfscomplex op bedrijventerrein De Geer te Zwijndrecht. Het resterende deel van het complex is volledig verhuurd aan een drietal...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 265 m²

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een, recentelijk gerenoveerde, kantoorruimte in een representatief en functioneel logistiek bedrijfscomplex op bedrijventerrein De Geer te Zwijndrecht.

Het resterende deel van het complex is volledig verhuurd aan een drietal gebruikers. De beschikbare kantoorruimte is gelegen op de tweede verdieping boven de Truckwash.

Het complex is gelegen op industrieterrein De Geer in Zwijndrecht. Het bedrijventerrein is ontwikkeld en uitgegeven vanaf de jaren ’70. Onderhavig complex is gebouwd in 1988. Het terrein ligt aan de uiterste westzijde van de gemeente tussen de Lindtsedijk bij rivier de Oude Maas en de Geerweg in. Het bedrijventerrein is circa 36 hectare groot en heeft een gezonde mix van bedrijven. Ondanks de ligging direct naast de Oude Maas is het hele bedrijventerrein aan te merken als droog bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is in 2014 volledig gerevitaliseerd. Bij de revitalisatie zijn veel kabels en leidingen vervangen, is er een centrale bluswatervoorziening aangebracht, is de riolering vernieuwd, zijn de wegen en voetpaden vernieuwd en is er glasvezel op het terrein aangebracht.

Het bedrijventerrein De Geer is goed bereikbaar vanaf de op- en afritten van rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda) via de Munikkensteeg.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, Sectie G, Nummer 1728, 1729 en 1157, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 265 m² Kantoorruimte, gelegen op de tweede verdieping van Scheepmakersstraat 3.

De bovenstaande oppervlakte zijn gebaseerd op een NEN 2580 rapportage die is opgesteld door Teken-Visie B.V. d.d. 2 december 2019 en betreffen ‘verhuurbare vloer oppervlakte’ zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Aansluitingen op gas- water en elektriciteitsnetwerk;
• Verlaagd systeemplafond v.v. ingebouwde verlichtingsarmaturen (LED verlichting);
• Alarmsysteem v.v. bewegingsmelders*;
• Vluchtroute aanduiding;
• Handbrandblussers* en brandslanghaspels;
• Rookmelders;
• Wand kabelgoten v.v. elektra- en data* aansluitpunten;
• Dames- en herentoilet op de tweede verdieping;
• Pantry;
• Warmwater voorziening middels een boiler;
• Verwarming middels CV gekoppeld aan radiatoren;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 75,00 per m2 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 75 p/m² p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1988
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Scheepmakersstraat 3 - 5
Plaats Zwijndrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Kantoor

Oppervlakte 265 m²
Oppervlakte in units vanaf 265 m²

Energie

Energielabel A
Energielabel index 0.99
Energielabel einddatum 2029-12-03

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Scheepmakersstraat 3 - 5, 3334 KG, Zwijndrecht
Scheepmakersstraat 3 - 5, 3334 KG, Zwijndrecht

Locatie

Scheepmakersstraat 3 - 5, 3334 KG, Zwijndrecht

Schaduwwijzer