Vragen? Neem contact op met Ooms Makelaars.

Rietgorsweg 4, 3356 LJ, Papendrecht

Omschrijving

Algemeen Het kantoorgebouw aan de Rietgorsweg 4 te Papendrecht is in 2008 gerealiseerd. Het kantoorgebouw bestaat uit totaal circa 2.210 m² VVO kantoorruimte, verdeeld over de begane grond en 1e verdieping. Op het eigen terrein bevinden zich in totaal 84...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 2210 m²

Downloads

Algemeen
Het kantoorgebouw aan de Rietgorsweg 4 te Papendrecht is in 2008 gerealiseerd. Het kantoorgebouw bestaat uit totaal circa 2.210 m² VVO kantoorruimte, verdeeld over de begane grond en 1e verdieping. Op het eigen terrein bevinden zich in totaal 84 parkeerplaatsen, waarvan enkele parkeerplaatsen zijn voorzien van elektrische oplaadpunten ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. Het object beschikt over een representatief inrichtingspakket.

Namens onze opdrachtgever kunnen wij het object voor verhuur aanbieden, in units vanaf circa 1.100 m².

De Rietgorsweg 4 is gesitueerd aan de zuidzijde van bedrijventerrein Oosteind en Ketel in de gemeente Papendrecht. Dit bedrijventerrein ligt direct aan de druk bevaren Beneden-Merwede. Er werken circa 3.000 mensen op het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is (door zijn ligging aan de Beneden-Merwede, de opzet, de vier binnenhavens en de nabijheid van de rijksweg A15) uitstekend geschikt voor met name watergebonden bedrijvigheid. De 'natte' civiele techniek (offshore), bouw- en voedingsmiddelensector zijn sterk vertegenwoordigd in het gebied.

Ligging en bereikbaarheid
Het object ligt op slechts enkele autominuten afstand van de snelweg A15. Hierdoor is een eenvoudige ontsluiting in diverse richtingen van het land gewaarborgd. Op circa 10 minuten loopafstand van het object bevindt zich de bushalte Papendrecht Kooyhaven. Vanaf deze halte is er een rechtstreekse verbinding met diverse plaatsen in de richtingen van zowel Rotterdam als Utrecht.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Papendrecht, Sectie C, Nummer 3569, Groot 5.185 m².

Indeling
Ca. 1.111,6 m² v.v.o. kantoorruimte op de begane grond
Ca. 1.098,7 m² v.v.o. kantoorruimte op de eerste verdieping
86 parkeerplaatsen op eigen terrein

Voormelde oppervlakten zijn vastgesteld op basis van NEN 2580 indicatief zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut. Dit rapport is opgesteld door Grontmij Nederland B.V., d.d. 17 januari 2008. Dit rapport is op aanvraag beschikbaar.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Opleveringsniveau
Uitgangspunt is een verhuursituatie waarbij het object in de huidige staat, inclusief het reeds aanwezige inbouwpakket, wordt opgeleverd.

Een afwijkend opleveringsniveau is in overleg bespreekbaar.

Huurprijs
Kantoorruimte € 140,00 per m² per jaar
Parkeerplaatsen € 500,00 per parkeerplaats per jaar

Bovengenoemde huurprijzen zijn exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Een nader te bepalen voorschot voor nader overeen te komen leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Het pand beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan is te vinden in de te downloaden brochure.

Gebruik
Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.?

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 140 p/m² p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Rietgorsweg 4
Plaats Papendrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Kantoor

Oppervlakte 2210 m²
Oppervlakte in units vanaf 1100 m²

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 84
Niet-overdekt prijs 500
Niet-overdekt BTW belast ja

Energie

Energielabel A
Energielabel index 0.75
Energielabel einddatum 2020-10-25

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed tot uitstekend
Onderhoud buiten Goed tot uitstekend

Bedrijfstakken in

Ontdek de kantoorruimte

Rietgorsweg 4, 3356 LJ, Papendrecht
Rietgorsweg 4, 3356 LJ, Papendrecht

Locatie

Rietgorsweg 4, 3356 LJ, Papendrecht

Schaduwwijzer