Vragen? Neem contact op met Rodenburg Makelaars.

Oude Zwolseweg 158, 7345 DG, Wenum wiesel

Omschrijving

Oude Zwolseweg 158 - 164! Voor het Wenums watermolencomplex zoekt de gemeente Apeldoorn een nieuwe eigenaar die er een duurzame toekomst aan kan geven. De gemeente denkt bij een duurzame toekomst aan het behoud van het complex, aan het toevoegen van...

Toon meer

Kenmerken

Downloads

Oude Zwolseweg 158 - 164!

Voor het Wenums watermolencomplex zoekt de gemeente Apeldoorn een nieuwe eigenaar die er een duurzame toekomst aan kan geven. De gemeente denkt bij een duurzame toekomst aan het behoud van het complex, aan het toevoegen van duurzaamheidsmaatregelen, aan deels nieuwe duurzame invullingen en aan het behoud van de kunde en kennis op het gebied van de molen.

Het molengebouw met het waterrad, de korenschuur, de molenaarswoning en de oude kaasboerderij zijn samen met het erf Rijksmonumentaal. De rosmolen op het terrein is een gemeentelijk monument en het voormalig graanpakhuis krijgt de aanwijzing beeldbepalend. Dit bijzondere complex is uniek gelegen in het Wenums Beekdal waar volop gewerkt wordt aan natuurherstel en -ontwikkeling.

Op projectwebsite (http://www.apeldoorn.nl/wenumsewatermolen) zijn onder andere de uitgangspunten weergegeven voor de ontwikkeling van onderhavig complex naar een duurzame toekomst. De uitgangspunten zijn bedoeld om kwaliteit te geven aan de ontwikkeling, maar zeggen niet exact hoe de gebouwen ontwikkeld moeten worden. Belangrijk is het collectieve karakter van de gebouwen op het complex, dat in de opzet samen met het erf een belangrijke samenhang kent. Het mag gaan om een nieuwe eigenaar of juist om een samenwerking, zolang het ingediende plan maar voor het gehele complex is. Dit plan mag in fases worden uitgevoerd, maar het gewenste eindresultaat moet van te voren duidelijk zijn.

Molengebouw en mechanisme:
De watermolen werkt nog altijd, dankzij de aanwezige kennis en kunde van de vrijwilligers van de Stichting Wenumse Watermolen. Op dit moment vervult de molen vooral een educatieve rol en heeft het tevens een museumfunctie. Het draaien van de watermolen heeft een hoge attractieve en leerzame waarde. Het is dan ook een absolute must dat dit behouden blijft voor de toekomst. De gemeente heeft daarom besloten eenmalig de restauratie van het molengebouw, ook wel bekend als de Molenkop, en het mechanisme aan de Oude Zwolseweg 162 voor haar rekening te nemen. Om het behoud, het beheer en de werkzaamheid van de molen te kunnen waarborgen, legt de gemeente nadrukkelijk vast dat de Stichting Wenumse Watermolen verbonden moet blijven aan dit historische gebouw.

Stichting Wenumse Watermolen:
Al ruim 40 jaar draagt de stichting zorg voor de Wenumse Watermolen. Dankzij de stichting kan de molen op twee momenten in de week draaien. De stichting houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken, het organiseren van open dagen en is actief met de werving en opleiding van nieuwe molenaars. Als het gaat om het beheer en behoud heeft de stichting een actieve rol in het melden van onderhoud of eventuele gebreken en doet onderzoek naar de subsidiemogelijkheden.

De bestaande maatschappelijke invulling van dit Rijksmonument is van wezenlijk belang. Voorstellen die daar afbreuk aan doen zijn op voorhand niet kansrijk.

Korenschuur:
De korenschuur heeft op dit moment een maatschappelijke bestemming. De huidige invulling heeft met name een belangrijke rol als dorpshart van Wenum-Wiesel. Het gaat dan om ontmoeten, maar ook om de basisvoorzieningen, zoals de AED en de vergaderplek van de dorpsraad. Het biedt ruimte aan een aantal kleine maatschappelijke initiatieven. Met het oog op de toekomst zou deze functie verder uitgebreid en geïntensiveerd mogen worden, zodat er op meerdere momenten per dag wat te doen is. De volgende toekomstige bestemmingsmogelijkheden worden daarom als kansrijk gezien:

- Maatschappelijk t.b.v. verenigingsleven, dorpshart of voor educatie/museum
- Detailhandel: kleinschalige winkel wellicht i.c.m. informatiepunt.
- Horeca: restaurant, brasserie, theeschenkerij.

Molenaarswoning en kaasboerderij:
De Molenaarswoning en de bedrijfsruimte in de vorm van de kaasboerderij hebben op dit moment een woonbestemming. Deze bestemming kan eventueel behouden blijven voor (een deel van) het pand, als beheerderswoning. Vanwege de beleving van de cultuurhistorische waarden is een openbare functie en anders een periodieke toegankelijkheid voor publiek een must. Afscherming van het erf door schuttingen, hoge hagen of het plaatsen van ontsierende voorzieningen, zoals carports of zwembaden is hier niet mogelijk.

Graanpakhuis:
Het oude graanpakhuis is in gebruik als clubhuis voor de schietvereniging door een huurovereenkomst. De schietvereniging heeft met behulp van een opstalrecht zelf een schietbaan aan het graanpakhuis gekoppeld. Beide opstallen hebben een sportbestemming. Voor de toekomst kan de gemeente andere opties eveneens voorstellen. De gemeente staat positief tegenover een bestemmingswijziging naar bijvoorbeeld: Horeca: Hotel of een Restaurant of naar Maatschappelijke bestemming t.b.v. verenigingsleven en dorpshart. En eventueel kleinschalig detailhandel passend binnen het complex.

Het graanpakhuis vertegenwoordigd een belangrijke historische waarde en daarom wordt het pand aangewezen als beeldbepalend en daarmee geldt er een verplichting tot instandhouding.

De schietbaan heeft geen historische meerwaarde. Op de plek van de schietbaan kan de mogelijkheid voor wonen ook onderzocht worden. Wanneer de schietbaan behouden blijft in de toekomstplannen moet er aandacht worden besteed aan een meer groene inpassing op het terrein.

Op de schiethal is een recht van opstal gevestigd voor de schietvereniging (opstalhouder). Het opstalrecht is gekoppeld aan de huurovereenkomst voor het graanpakhuis.

Terrein/erf, rosmolen en bijenstal:
Het huidige terrein is deels aangemerkt als monumentaal. Het kan bij een toekomstige invulling van het gehele complex een rol spelen als buitenplaats ondersteunend aan de functies. Het terrein biedt verder mogelijkheden om parkeren te optimaliseren en verdere vergroening passend bij de historie aan te vullen. De bijenstal heeft een hoge natuur- en educatiewaarde. De gemeente heeft daarom door een opstalrecht onlangs haar aanwezigheid op het complex geborgd. De rosmolen direct naast de kaasboerderij heeft de status van gemeentelijk monument. Ook al is deze later aan het complex toegevoegd, wordt het nog altijd als een blijvende toevoeging gezien.

De weergegeven vloeroppervlaktes zijn indicatief en niet op basis van een officiële inmeting!

Bieding en gunning
Biedingen dienen te zijn vergezeld van een plan/motivatie. Gunning vindt in beginsel plaats op basis van het principe plan en prijs, waarbij de gemeente Apeldoorn de kwaliteit van het ingediende plan en de hoogte van de bieding weegt. Dit plan zal daarbij moeten voldoen aan de eisen gesteld in het document "Uitgangspunten voor een duurzame toekomst voor het Wenumse Watermolencomplex" en de verplichtingen die voortvloeien behorend bij de monumentale status van het complex. Verkoper heeft het recht om niet op biedingen in te gaan, niet te gunnen, te gunnen aan een ander dan de hoogste bieder (in verband met de kwaliteit van het plan), of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden. Een Bibob toetsing maakt mogelijk onderdeel uit van de verkoopprocedure.

Indien op basis van een bod door de gemeente Apeldoorn tot gunning wordt overgegaan, komt de overeenkomst daarmee tot stand op basis van de tekst van de koopovereenkomst, onder voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders. Een concept van de koopovereenkomst is te vinden op de project website.

Beschikbare documentatie
In opdracht van verkoper zijn diverse onderzoeken uitgevoerd waaronder asbestinventarisaties en bodemonderzoek. Voor meer informatie wordt verwezen naar de projectwebsite. Uitgangspunt is dat verkoop geschiedt op basis van het huidige staat principe ("as is where is") en dat opdrachtgever geen vrijwaring geeft voor aanwezigheid van stoffen in het gebouw en/of de bodem buiten de door betreffende onderzoeksbureaus geconstateerde/aangetroffen stoffen. Tevens zal in de koopovereenkomst een ouderdomsclausule worden opgenomen.

Collegiaal in verkoop met
Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfs Makelaars

https://www.apeldoorn.nl/actueel/kavels-en-panden-apeldoorn/vastgoed/panden-met-zakelijke-of-maatschappelijke-bestemming/wenumsewatermolen

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs koopprijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie maatschappelijk vastgoed
Bouwjaar 1931
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Oude Zwolseweg 158
Plaats Wenum wiesel
Provincie Gelderland
Land Nederland
Ligging

  Bedrijfstakken in

  Ontdek het maatschappelijk vastgoed

  Oude Zwolseweg 158, 7345 DG, Wenum wiesel
  Oude Zwolseweg 158, 7345 DG, Wenum wiesel

  Locatie

  Oude Zwolseweg 158, 7345 DG, Wenum wiesel

  Schaduwwijzer