Vragen? Neem contact op met Ooms Makelaars.

Kamerlingh Onnesweg 19, 3316 GK, Dordrecht

Omschrijving

Algemeen Deze hoekunit op de Dordtse Kil I wordt te huur aangeboden. Het object beschikt over bedrijfsruimte met kantoorruimte verdeeld over twee lagen en omheind buitenterrein. Gelegen aan de Kamerlingh Onnesweg, de doorgaande hoofdweg over dit bedrijventerrein, met...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 974 m²

Downloads

Algemeen
Deze hoekunit op de Dordtse Kil I wordt te huur aangeboden. Het object beschikt over bedrijfsruimte met kantoorruimte verdeeld over twee lagen en omheind buitenterrein. Gelegen aan de Kamerlingh Onnesweg, de doorgaande hoofdweg over dit bedrijventerrein, met goede zichtbaarheid en eigen parkeermogelijkheden.

De bedrijfsunit maakt deel uit van een groter complex, waarbij het achterliggende buitenterrein wordt gedeeld met de overige huurders. De bedrijfsruimte beschikt over een ingebouwde entresolvloer, verwarming middels een heater en een elektrisch bedienbare overheaddeur.

De bereikbaarheid met de auto is goed vanwege de ligging nabij de rijksweg A16 (Rotterdam – Antwerpen) en de randweg N3, die de A16 verbindt met de A15 (Rotterdam – Ruhrgebied).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie Q, Nummer 2059, Groot 7.543 m² (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 109 m² Kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 109 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;
Ca. 417 m² Bedrijfsruimte op de begane grond;
Ca. 207 m² Ingebouwde entresolvloer;
Ca. 300 m² Verhard en omheind buitenterrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte:
• Dubbele toegangsdeur/ entree;
• Ontvangst ruimte;
• Dubbele beglazing;
• Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan Cv-installatie;
• Raambekleding*;
• Vloerbekleding*;
• Vluchtrouteaanduiding;
• Brandblusvoorzieningen*;
• Systeemplafond v.v. ledverlichting;
• Pantry v.v. 3 onder- en 3 bovenkasten en boiler t.b.v. warm water;
• Diverse ruimten zijn v.v. cassette airco-units* in het plafond;
• Kabelgoten t.b.v. data*- en elektra aansluitpunten;
• Toiletgroep met voorportaal met handwasbak en een gescheiden dames- en herentoilet (volledig betegeld);
• Wenteltrap naar de eerste verdieping;
• Gedeeltelijk v.v. screens aan de buitenzijde (eerste verdieping voorzijde).

Bedrijfsruimte:
• Betonvloer met een vloerbelasting van 1.500 kg/ m²;
• Ingebouwde entresolvloer;
• Vrije hoogte ca. 5,80 m1 (tot onderkant dakspant);
• Vluchtrouteaanduiding;
• Brandblusvoorzieningen*;
• Gasgestookte heater t.b.v. verwarming;
• TL-verlichting*.
• Elektrisch bedienbare overheaddeur.

Buitenterrein:
• Buitenverlichting;
• Stelconplaten voor de overheaddeur;
• Omheind middels hekwerk.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 5.950,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperiode van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zullen door Verhuurder servicekosten in rekening worden gebracht ter grootte van € 100,00 per maand voor onder andere navolgende leveringen en diensten:

• Onderhoud groenvoorziening met verhard buitenterrein en parkeerplaatsen, inclusief verwijderen zwerfafval en onkruid;
• Jaarlijks inspectie technische installaties voor warmte, koeling en ventilatie;
• Jaarlijks inspectie overheaddeuren;
• Jaarlijks inspectie van vaste blusmiddelen behorende bij het gebouw (excl. brandblussers);

Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van onder andere gas, water en elektra.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Het pand beschikt over een energielabel B. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dordtse Kil‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘ met als dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie-3‘ en de gebiedsaanduidingen ‘geluidzone – industrie’ en ‘milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.2’.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

De voor “Waarde-Archeologie” aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

Op basis van de bouwregels en specifieke gebruiksregels valt op te maken dat:

- Het perceel mag voor 80% bebouwd worden;
- De maximale bouwhoogte bedraagt 12 m;
- Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m²;
- Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
- Detailhandel is niet toegestaan. Ondergeschikte detailhandel is onder bepaalde voorwaarde toegestaan (zie art. 4.4.13 van het bestemmingsplan);
- Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
- Risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan;
- Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
- Buitenopslag is uitsluitend toegestaan op de gronden waar op het oprichten van gebouwen is toegestaan en de toegelaten opslaghoogte is gelijk aan de maximum bouwhoogte van gebouwen.
- Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 4.2' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 15 maart 2024.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 5.950 p.m.
Servicekosten € 100 per maand
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1971
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Kamerlingh Onnesweg 19
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte 756 m²
Kantoor oppervlakte 218 m²

Energie

Energielabel B
Energielabel einddatum 2031-04-15

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Ontdek de bedrijfsruimte

Kamerlingh Onnesweg 19, 3316 GK, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 19, 3316 GK, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 19, 3316 GK, Dordrecht

Locatie

Kamerlingh Onnesweg 19, 3316 GK, Dordrecht

Schaduwwijzer