Vragen? Neem contact op met Ooms Makelaars.

Bruggehoofd 79, 3223 DJ, Hellevoetsluis

Omschrijving

Algemeen Ontdek deze representatieve commerciële ruimte in "Centerpoint". Een opvallend gebouw dat een uitstekende zichtbaarheid geniet, strategisch gepositioneerd nabij het bekende winkelcentrum Struytse Hoeck. De beschikbare commerciële ruimte biedt een nette en...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 170 m²

Downloads

Algemeen
Ontdek deze representatieve commerciële ruimte in "Centerpoint". Een opvallend gebouw dat een uitstekende zichtbaarheid geniet, strategisch gepositioneerd nabij het bekende winkelcentrum Struytse Hoeck.

De beschikbare commerciële ruimte biedt een nette en professionele omgeving, ideaal voor diverse zakelijke activiteiten.

Ligging en bereikbaarheid
Het complex is gelegen nabij het drukke winkelcentrum ‘Struytse Hoeck’, op een goede locatie langs de doorgaande weg van Hellevoetsluis. Via de Amnesty Internationallaan en de Kanaalweg zijn de uitvalswegen N57, Groene Kruisweg en de A15 richting Rotterdam en Maasvlakte goed bereikbaar. Een bushalte bevindt zich op loopafstand.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Hellevoetsluis, Sectie C, Nummer 3785 appartementsindex 1.

Indeling
Ca. 169,8 m² commerciële ruimte gelegen op de eerste verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via bagviewer .nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Parkeren
Er behoren geen parkeerplaatsen bij het gehuurde. Er kan worden geparkeerd op de openbare weg.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- Kabelgoten ten behoeve van elektra en
databekabeling;
- Zelfstandige pantry;
- Algemene sanitaire voorzieningen;
- Gezamenlijke lift;
- Verwarming middels radiatoren.

Huurprijs
€ 125,00 per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een voorschot van € 30,00 per m² per jaar, exclusief BTW voor de navolgende leveringen en diensten:

1. Periodieke controle werkzaamheden, elektriciteitsverbruik e.d. van:
- Lift;
- Luchtbehandelingsinstallatie.
2. Glasverzekering van alle gevelruiten tot lichtdoorlating.
3. Glasverzekering van alle glasruiten tot lichtdoorlating in de algemene ruimte.

De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Energielabel
Het pand beschikt over een energielabel A+ en is geldig tot 3 februari 2031

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Hellevoetsluis valt de onroerende zaak in het omgevingsplan ‘Voorne aan Zee’ dat van kracht in geworden sinds de invoering van de Omgevingswet per 01-01-2024. Tot het moment van de invoering van de omgevingswet viel het complex in het Gemeentelijke Bestemmingsplan Centrum, vastgesteld bij het Raadsbesluit van 18 september 2008.

Op grond van artikel 5 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: ‘Gemengd‘ met als dubbelbestemming ‘Waterstaat - waterkering‘.

De voor ‘Gemengd‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, uitsluitend voor zover gelegen op de begane grond;
b. zakelijke en/of overige dienstverlening;
c. woondoeleinden, uitsluitend waar deze functie aanwezig is ten tijde van de tervisielegging van dit plan.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website omgevingswet.nl. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verhuurder en geen van de door verhuurder ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verhuurder.

Toon meer

Algemeen

Huurprijs € 125 p/m² p.j.
Servicekosten € 30 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1996
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Bruggehoofd 79
Plaats Hellevoetsluis
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging

  Kantoor

  Oppervlakte 170 m²
  Oppervlakte in units vanaf 170 m²

  Energie

  Energielabel A+
  Energielabel einddatum 2031-02-03

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de kantoorruimte

  Bruggehoofd 79, 3223 DJ, Hellevoetsluis
  Bruggehoofd 79, 3223 DJ, Hellevoetsluis

  Locatie

  Bruggehoofd 79, 3223 DJ, Hellevoetsluis

  Schaduwwijzer